BUS - starten på ett livslångt lärande.

Våra fördjupningsmål 2022/2023

Teknik och matematik
Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utforska teknik och matematikens grundläggande egenskaper. Att få en utvecklad förståelse att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar.

Estetiska uttrycksformer
Förskolan ska ge varje barn möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer för att utveckla fantasi, föreställningsförmåga, självkänsla och tillit till sin egen förmåga.

Hållbar utveckling
Förskolan ska ge varje barn möjligheter att utveckla kunskap om hur de olika val människor gör kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk som social och miljömässig.
BUS utbildning grundar sig i förskolans läroplan Lpfö18,
de yngsta barnens egen läroplan och barnkonventionen (se länk)