BUS, starten på ett livslångt lärande.
Våra mål:

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt användande av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande

Förskolan ska ge barnen möjligheter att utveckla kunskap om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som miljömässig.


BUS utbildning grundar sig i förskolans läroplan Lpfö18,
De yngsta barnens egen läroplan  och Barnkonventionen
(se länkar till höger)