BUS, starten på ett livslångt lärande.
Våra mål:

Förskolans värdegrund ska tillsammans med barn och vuxna löpande tolkas och omsättas i vardagen och genomsyra verksamheten.

Förskolans jämställdhetsuppdrag ska vara utvecklande, hållbart och ses som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskolans miljöarbete ska genomsyra vår verksamhet så miljötänket blir ett naturligt förhållningssätt och skapar medvetenhet om vår påverkan på vår miljö.

BUS utbildning grundar sig i förskolans läroplan Lpfö18,
De yngsta barnens egen läroplan  och Barnkonventionen
(se länkar till höger)